Senin, 26 Desember 2011

2 Contoh Laporan Kimia Lengkap UNTAD (kht)

Sumber : http://wawasanfadhitya.blogspot.com/2012/04/cara-membuat-tombol-sukalike-facebook.html#ixzz2B7UQJkUB
LAPORAN LENGKAP PRAKTIKUM KIMIA


Disusun Sebagai  Salah Satu Syarat
Dalam Menyelesaikan Mata Kuliah
KimiaOleh :
RAHMAT HIDAYAT
L 131 08 121


JURUSAN KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2008


HALAMAN PENGESAHAN
Judul                      :   Laporan Lengkap Praktikum Kimia Dasar
Nama                     :   RAHMAT HIDAYAT
Stambuk                :   L 131 08 121
Kelompok              :   9  (SEMBILAN)
Golongan               :   KHT 2
Jurusan                  :   Kehutanan
Fakultas                 :   Kehutanan
Universitas             :   Tadulako
                  Palu,       Agustus 2008
Mengetahui
Koordinator Asisten

Jhabal Noer
L 111 07 123
Asisten Penanggung Jawab

HAMKA
L 111 07 066

Menyetujui,
Dosen Penanggung Jawab
Praktikum Kimia
Ir Muslimin M.P
Nip. 19581231198501003UCAPAN TERIMA KASIH
Assalamu ‘alaikum wr.wb
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala’ Asrafil Anbiya’i Warmursalin Syaidina Muhammadin Wa’ala Alihi Wassahbihi Ajmain Amma Ba’du.
Sembah sujud kita haturkan kepada Allah, atas raga, atas jiwa, atas indra, atas segala karunia. Tidaklah bisa saya menyelesaikan laporan ini melainkan atas izin-Mu ya Allah. Karena itu jagalah keikhlasan hati hamba, taburilah karya kecil ini dengan kebenaran dan cahaya-Mu, agar bisa memberi manfaat bagi siapapun yang berkenaan membacanya, terlebih lagi yang kepada kami.
Shalawat serta salam, akan tetap tercurah kepada junjungan  Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam. Ya allah, limpahkanlah shalawat atas junjungan kami Nabi Muhammad Saw. para sahabat, keluarga, dan para umat-umat Beliau sampai akhir zaman.
Laporan praktikum kimia dasar ini tidak akan selesai tanpa kerja sama kelompok, oleh karena itu melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak  Ir Muslimin M.P, selaku dosen mata kuliah Kimia, yang telah menerangkan kami dalam memberi materi kimia.
Dari itu kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh asisten dosen kimia yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam membuat penyusunan laporan praktikum kimia.
Sebagai sebuah karya manusia biasa tentunya laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Karena itu, penulis menanti saran dan kritikan yang bersifat konstruktif sehingga laporan ini dapat lebih disempurnakan lagi dikemudian hari. Mudah-mudahan keberadaan laporan ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Palu,   DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL                                                                                          i
HALAMAN PENGESAHAN                                                                           ii
UCAPAN TERIMA KASIH                                                                             iii
DAFTAR ISI                                                                                                       v
DAFTAR GAMBAR                                                                                         xi
DAFTAR GRAFIK                                                                                           xi
DAFTAR LAMPIRAN                                                                                     xiii
I.       PENDAHULUAN                                                         
1.1 Latar belakang...............................................................................       1
1.2  Tujuan dan Kegunaan...................................................................       1
II. .... TINJAUAN PUSTAKA.........................................................................    3
III.    METODE PRAKTEK
3.1 Waktu dan Tempat .......................................................................       4
3.2 Alat dan Bahan ............................................................................       4
3.3 Cara Kerja ....................................................................................       4
IV.    HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil .............................................................................................       5
4.2 Pembahasan ..................................................................................       8
V.      KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ...................................................................................       12 
5.2 Saran .............................................................................................       12
MEMBUAT LARUTAN                                                                            
I.       PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang...............................................................................       13
1.2 Tujuan dan Kegunaan...................................................................       14
II.      TINJAUAN PUSTAKA........................................................................     16
III.    METODE PRAKTEK
3.1 Waktu dan Tempat .......................................................................       17
3.2 Alat dan Bahan ............................................................................       17
3.3 Cara Kerja ....................................................................................       17
IV.    HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil .............................................................................................       19
4.2 Pembahasan ..................................................................................       21
V.      KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ...................................................................................       23 
5.2 Saran .............................................................................................       23
IDENTIFIKASI DAN REAKSI ASAM PENGGARAMAN
 ( REAKSI ASAM BASA )
I.       PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang...............................................................................       24
1.2 Tujuan dan Kegunaan...................................................................       25
II...... TINJAUAN PUSTAKA.........................................................................    26

III.    METODE PRAKTEK
3.1 Waktu dan Tempat .......................................................................       27 
3.2 Alat dan Bahan ............................................................................       27
3.3 Cara Kerja ....................................................................................       27
IV.    HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil .............................................................................................       30
4.2 Pembahasan ..................................................................................       32
V.      KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ...................................................................................       33 
5.2 Saran .............................................................................................       33
ASAM BASA
I.       PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang...............................................................................       34
1.2 Tujuan dan Kegunaan...................................................................       35
II...... TINJAUAN PUSTAKA........................................................................     36
III.    METODE PRAKTEK
3.1 Waktu dan Tempat .......................................................................       38 
3.2 Alat dan Bahan ............................................................................       38
3.3 Cara Kerja ....................................................................................       38
IV.    HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil .............................................................................................       40
4.2 Pembahasan ..................................................................................       40

V.      KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ...................................................................................       42 
5.2 Saran .............................................................................................       42
KECEPATAN REAKSI
I.       PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang...............................................................................       43
1.2 Tujuan dan Kegunaan...................................................................       44
II...... TINJAUAN PUSTAKA........................................................................     45
III.    METODE PRAKTEK
3.1 Waktu dan Tempat .......................................................................       51 
3.2 Alat dan Bahan ............................................................................       51
3.3 Cara Kerja ....................................................................................       51
IV.    HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil .............................................................................................       55
4.2 Pembahasan ..................................................................................       57
V.      KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ...................................................................................       58 
5.2 Saran .............................................................................................       58
KECEPATAN REAKSI PADA ENZIM AMILASE
I.       PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang...............................................................................       59
1.2 Tujuan dan Kegunaan...................................................................       60

II...... TINJAUAN PUSTAKA........................................................................     61
III.    METODE PRAKTEK
3.1 Waktu dan Tempat .......................................................................       67 
3.2 Alat dan Bahan ............................................................................       67
3.3 Cara Kerja ....................................................................................       67
IV.    HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil .............................................................................................       69
4.2 Pembahasan ..................................................................................       70
V.      KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ...................................................................................       72 
5.2 Saran .............................................................................................       72
KARBOHIDRAT POLISAKARIDA DAN MONOSAKARIDA
I.       PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang...............................................................................       73
1.2 Tujuan dan Kegunaan...................................................................       75
II...... TINJAUAN PUSTAKA.........................................................................    76
III.    METODE PRAKTEK
3.1 Waktu dan Tempat .......................................................................       79 
3.2 Alat dan Bahan ............................................................................       79
3.3 Cara Kerja ....................................................................................       79
IV.    HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil .............................................................................................       81
4.2 Pembahasan ..................................................................................       81
V.      KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ...................................................................................       82 
5.2 Saran .............................................................................................       82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
TENTANG PENYUSUN
KESAN DAN PESAN
                                 

DAFTAR GAMBAR
No.                            Teks                                                                   Halaman
1.                  Gambar 01 : Statif,  Klem dan Pipet Volume                                     5
2.                  Gambar 02 : Labu Ukur                                                                      5
3.                  Gambar 03 : Erlenmeyer                                                                     5
4.                  Gambar 04 : Gelas Kimia                                                                    5
5.                  Gambar 05 : Pipet Ukur dan Karet Pengisap                                      6
6.                  Gambar 06 : Gelas Ukur                                                                     6
7.                  Gambar 07 : Pengaduk Neraca                                                           6
8.                  Gambar 08 : Gelas Beaker                                                                  6
9.                  Gambar 09 : Botol Penyemprot                                                          6
10.              Gambar 10 : Rak Tabung Reaksi                                                        7
11.              Gambar 11 : Tabung Reaksi                                                                7
12.              Gambar 12 : Lumpang dan Aluh (Penggerus)                                    7
13.              Gambar 13 : Pipet Tetes                                                                      7
14.              Gambar 14 : Neraca Analitik                                                              7DAFTAR GRAFIK
No.                            Teks                                                                   Halaman
1.                  Kurva 01       : Data Pencampuran FeSO4 dengan HNO3                         55
2.                  Kurva 02       : Data Pencampuran HNO3 dengan FeSO4                         55
3.                  Kurva 03       : Data Pengamatan Suhu Awal dan Suhu Akhir          55


DAFTAR LAMPIRAN
No.                            Teks                                                                   Halaman
1.                  Statif, Klem dan Pipet Volume                                                          86
2.                  Erlenmeyer                                                                                          86
3.                  Tabung Reaksi                                                                                    87
4.                  Gelas Kimia                                                                                        87
5.                  Karet Penghisap dan Pipet Ukur                                                        88
6.                  Pengaduk Neraca                                                                                88
7.                  Gelas Ukur                                                                                          89
8.                  Alat Penggerus                                                                                    89
9.                  Botol Penyemprot                                                                               90
10.               Labu Ukur                                                                                          90
11.               Gelas Kimia (Beaker)                                                                         91
12.               Neraca Analitik                                                                                  91
13.               Rak Tabung Reaksi                                                                            92
14.               Pipet Tetes                                                                                         92

2 komentar:

  1. sory, gan.. ga bisa msuk dipostingan soalx bnyk gambarx.. terjadi kslhan trus

    BalasHapus

 

mahasiswa kehutanan blog Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates